Miljöpolicy

Inom NilsOls Alpha AB bedriver vi tillverkning och montering av maskindetaljer. Målet med arbetsmiljöarbetet är att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter medarbetare för ohälsa och olycksfall. Både inre och yttre arbetsmiljön ska bevakas så att vi lever upp till före- skrifter och gällande normer. En öppen attityd skall råda och möjlighet ges till påverkan och utveckling i den egna arbetssituationen.

Miljöfrågorna skall hanteras som en naturlig del i det dagliga arbetet och varje anställd ska visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, att följa instruktioner och rutiner och vara uppmärksam på risker och hot mot en god arbetsmiljö. Vid investeringar, ny- eller ombyggnad eller andra förändringar ska miljö-frågor diskuteras, risker undersökas i syfte att minimera risker på arbets-miljö och yttre miljö.

Vid miljöproblem som ej kan lösas av oss, anlitas expertis i frågan. En bra arbetsmiljö skapar trivsel och ger goda möjligheter till utveckling.